“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

      

 


      การจัดตั้งกลุ่มเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีความเชื่อที่เข้มแข็ง และเป็นการฝึกฝนการเป็นธรรมทูต ให้เรานึกถึงภาพของกลุ่มเด็ก ๆ จำนวนหนึ่งที่มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งหรือสองคนช่วยกันดูแล ฝึกอบรมพวกเขา โดยมีแบบแผนการทำงานเพื่อพัฒนาพวกเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้น โดยมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในพระเยซูเจ้า  จงรักภักดีต่อ พระศาสนจักร และพร้อมที่จะประกาศข่าวดีของพระเจ้า และมีใจกว้าง ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ยากลำบากกว่าตนเอง  โดยไม่เลือกหน้า อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

       การฝึกอบรมเด็ก ๆ โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อย ๆ นี้ ยังเป็นการช่วย ให้พวกเขารู้จักรับผิดชอบ และเข้ามามีส่วนร่วมในงานของพระศาสนจักร ตามกำลังความสามารถของพวกเขา สอนพวกเขาให้มีจิตใจ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับเด็ก ๆ ทั่วโลก  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลัง ความสามารถ นำพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมธรรมทูตต่าง ๆ โดยตรง และให้เป็นประจักษ์พยานโดย "มีความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ พระศาสนจักร"  เราสามารถจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน วัด หมู่บ้าน และในท้องที่ที่มีการจัดตั้งกลุ่ม BCC 

1.  เป้าหมายของยุวธรรมทูต
        ฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้เป็น ผู้ที่สร้างศิษย์ของพระองค์ต่อไป "เป็นศิษย์ เพื่อสร้างศิษย์" โดย...

- การมีความเชื่อศรัทธาที่ลึกซึ้ง
- การดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามความเชื่อ
- การแบ่งปันความเชื่อด้วยความยินดี

2.  คำขวัญ/คติพจน์
 "เพื่อนช่วยเพื่อน"

3.   พันธกิจ
แพร่ธรรม   สวดภาวนา   บริจาคเงิน

4.  สมาชิกภาพ
 เด็กชาย-หญิงอายุ 14 ปี ลงมา
5.  วันฉลองของยุวธรรมทูต
 วันพระคริสตประจักษ์

6.   องค์อุปถัมภ์
 พระเยซูกุมาร

7.  วิธีการฝึกอบรม
 - การเรียนคำสอนธรรมทูต
 - การให้มีชีวิตจิตธรรมทูต
 - การรับใช้แบบธรรมทูต
 - การมีชีวิตกลุ่ม เป็นหนึ่งเดียวกันแบบธรรมทูต

8.  องค์ประกอบสำคัญของกลุ่มยุวธรรมทูตคือ :
      บรรดาสมาชิก  และ  พี่เลี้ยง(Animator)

9.  การเป็นสมาชิก
      ยุวธรรมทูตเป็นการฝึกอบรมเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปี ในการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตนั้น   ผู้นำอาจจะแบ่งเด็ก ๆ ออกเป็นช่วงอายุ เช่น 6-8 , 9-10,  และ 12-14 ปี ส่วนจำนวนของสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้น ให้ขึ้นกับผู้นำ โดยอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ อีกก็ได้

10.  ชื่อ
 แต่ละกลุ่มควรที่จะมีชื่อของตนเอง
 ชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์หรือชื่อที่มีความหมายอื่น ๆ เช่น รุ่งอรุณ ดวงตะวัน ฯลฯ 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12788839
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1128
9221
43392
1128
12788839
Your IP: 44.192.94.86
2022-07-01 06:14