“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

กลุ่ม(เซลล์)

      กลุ่มแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรม โดยมีจำนวนสมาชิกที่ผู้นำสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยแต่ละกลุ่ม ควรมีผู้นำที่คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างน้อย 2 คน

กิจกรรมของกลุ่ม

 กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
 1) การประชุมประจำสัปดาห์
 2) ภาวนาเพื่อการแพร่ธรรมและการทำกิจศรัทธา
    (ส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม)
 3) งานประกาศพระวรสาร
    (ทั้งทางตรงและทางอ้อม :การเป็นประจักษ์พยาน)
 4) จัดแบ่งปันสิ่งของ และการเก็บทานเพื่องานแพร่ธรรม

การประชุม

 ก.  ตำแหน่งหน้าที่ในการประชุม
 1) กลุ่มแต่ละกลุ่มควรจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
 2)  ผู้เป็นประธานการประชุมคือคนที่ได้รับเลือกจะเป็นครั้ง ๆ ไป หรือเป็นตลอดทั้งปีก็ได้
 3) กลุ่มควรมีเลขาถาวรเพื่อบันทึกการประชุม และเก็บเอกสาร ของกลุ่มไว้ในที่ปลอดภัย และยังมีหน้าที่โต้ตอบจดหมายอีกด้วย
 4) กลุ่มควรมีเหรัญญิก ผู้ซึ่งจัดทำการเรี่ยไรจากสมาชิก ขอบริจาคจากผู้ใจบุญและจดบัญชีให้เรียบร้อย เงินที่เหลือความจำเป็น ให้ฝากไว้กับคุณพ่อเจ้าวัดหรือนักบวชหรือผู้นำ  เหรัญญิกจะต้อง รายงานต่อที่ประชุมทุกครั้ง


ข.  ในการประชุมหรือการพบปะในแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้กำหนด ให้มีโครงสร้างที่เคร่งครัด จนเป็นวาระที่ตายตัว แต่ให้ยืดหยุ่นไปตามสาระ ของการประชุมนั้น ๆ แต่วาระสำคัญที่ต้องมีอยู่ทุกครั้งที่พบปะกันก็คือ "พระวาจาของพระเจ้า"  แต่เพื่อให้ผู้นำทำงานได้สะดวกขึ้น เราอาจจะกำหนด วาระของเราเองได้ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เช่น

1. ภาวนาเปิด(อาจจะร้องเพลงที่เหมาะสม)

2. เลขาฯอ่านรายงานการประชุมที่ผ่านมา
3. เหรัญญิกรายงานการเงิน
4. พูดคุยถึงเรื่องงานที่แต่ละคนหรือกลุ่มได้มอบหมายหรือผลของ การปฏิบัติตามที่ได้ตกลงในครั้งที่แล้วมา มีผลดีหรือมีปัญหา หรือมีความยากลำบากอะไร
5. อ่านพระคัมภีร์ (ผู้นำอาจจะเลือกข้อความจากพระคัมภีร์ ที่เหมาะสม หรือจากคู่มือการอบรมยุวธรรมทูตก็ได้)
6. ไตร่ตรองพระคัมภีร์ นำข้อคิดจากพระคัมภีร์มาเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับชีวิต หรือแบ่งปันพระวาจา (หรือศึกษาคำสอนของ พระศาสนจักรในเรื่องที่เกี่ยวกับงานธรรมทูต หรือเรียนรู้ประวัติ ของบรรดานักบุญที่เป็นแบบอย่างของการแพร่ธรรม)
7. การขับร้องเพลง และกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในกลุ่ม
8. การมอบหมายงานการเป็นยุวธรรมทูต (การทำความดีต่าง ๆ ตามความสามารถ เช่น การช่วยเหลือวัด โรงเรียน สังคม การบริการสังคม การสวดภาวนา การบริจาค  การชวนเพื่อน ๆ ไปเฝ้าศีลมหาสนิท ชวนเพื่อนมาวัด  เล่าเรื่องพระเยซูให้เพื่อนฟัง เยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วย เขียนบัตรอวยพรวันเกิดให้เพื่อน ฯลฯ ผู้นำควรคิดถึงสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่ว่าเด็ก ๆ  สามารถทำอะไร ได้บ้าง หรือให้ปรึกษาหารือกับเด็ก ๆ ว่าพวกเขาอยากจะทำอะไร เพื่อเป็นการแพร่ธรรม)
9. เก็บถุงทาน
10. นัดหมายการประชุมในครั้งต่อไป
11. ผู้นำให้โอวาท
12. สวดบทภาวนาของยุวธรรมทูตและสวดปิดการประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ

1. การจัดฉลองวันยุวธรรมทูตประจำปี คือ วันพระคริสตแสดงองค์
2. การจัดมิสซาฯยุวธรรมทูตประจำปีในแต่ละวัด
3. การรณรงค์เรื่องงานแพร่ธรรมในวันแพร่ธรรมสากล
4. การทำกิจเมตตา การช่วยเหลือเด็กอื่น ๆ ที่มีความยากลำบาก 
   มากกว่าตน
5. การสร้างสัมพันธ์กับเด็ก ๆ ต่างความเชื่อ
6. การเข้าเงียบประจำปี
7. การฝึกอบรมผู้นำ(ทั้งเด็ก ๆ และผู้ทำงาน)

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12788673
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
962
9221
43226
962
12788673
Your IP: 44.192.94.86
2022-07-01 05:42