Get Adobe Flash player

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11220118
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4960
5505
29335
134108
11220118
Your IP: 3.238.204.31
2021-10-22 16:20

5.  บทบาทของผู้นำกับบรรดาเด็ก ๆ

 ผู้ให้การอบรมศึกษา
       ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้จัก - รักศรัทธา - ภาคภูมิใจ - ปฏิบัติตามคำสอน และแบบอย่างของพระเยซูเจ้า   มิใช่แค่ให้ความรู้ด้านสติปัญญา       แต่ให้เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ความรักส่วนตัวกับพระเยซูเจ้า

 ผู้เป็นผู้นำฝ่ายจิตและผู้ให้แบบอย่าง
       ชี้แนะและเป็นตัวอย่างในด้านความเชื่อศรัทธา ดำรงชีวิตในความเชื่อ และแบ่งปันความเชื่อนั้นกับเด็ก ๆ ผู้นำจึงเป็นผู้ที่ทำให้เด็กศักดิ์สิทธิ์ โดยที่ตนเองต้องหล่อเลี้ยงความเชื่อของตนด้วย

 - การภาวนาส่วนตัวและส่วนรวม
 - รับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ โดยเฉพาะศีลอภัยบาป
 - ฟัง อ่าน ตริตรองพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ
 - รักพระเจ้าและสวดภาวนาอยู่เสมอในทุกโอกาส
 - มีความสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งต้องรักซื่อสัตย์ และสืบสานงานของพระศาสนจักรภายใต้การปกครอง ของผู้มีอำนาจ ซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข

 ผู้เป็นธรรมทูต
       ส่งเสริม สนับสนุน เร้าใจ ให้แรงจูงใจ และดูแลให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความรอดของวิญญาณของเพื่อน ๆ และบุคคลทั่วไป         และช่วยพวกเขาให้ทำหน้าที่ธรรมทูตช่วยวิญญาณผู้อื่นด้วยความยินดี

 ผู้เป็นชุมพาบาล
       ผู้ที่มีบทบาทมากกว่าครูธรรมดา แต่ต้องเป็นผู้ดูแลเด็ก ๆ ในนามของพระศาสนจักร เพราะเขาได้รับหน้าที่รับผิดชอบจากพระสังฆราช และคุณพ่อเจ้าวัดในการทำหน้าที่นี้

เป็นพ่อแม่คนที่สอง
       ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กๆที่มีภูมิหลังที่ลำบาก   และดูแลช่วยเด็กๆทุกคน ให้พัฒนาเติบโตในแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

 การเป็นประจักษ์พยาน
        ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆได้มีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานในความรักต่อพระเยซูเจ้า

 นำเด็กเข้าหาพระเยซูเจ้า
        ทำหน้าที่ตามคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ปล่อยเด็กๆมาหาเราเถิด” หน้าที่ที่จะต้องเชิญชวนแด็กๆให้มาหาพระเยซูเจ้า และปกป้องเด็กๆจากอันตรายหรืออิทธิพลอื่นๆที่จะชักจูงเด็กให้หันเหออกจากพระเจ้า

 ส่งเสริมกระแสเรียก
        อันเดรนำเปโตรมาพบพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกันผู้นำควรที่จะนำเด็กๆให้ค้นพบกระแสเรียกของพวกเขา ซึ่งบางคนอาจจะเป็นพระสงฆ์ นักบวช บราเดอร์  ซิสเตอร์ก็ได้

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี